تبلیغات
کودکان خوب من - آزمونهای پنجم و ششم کانون قلمچی

آزمونهای پنجم و ششم کانون قلمچی

نویسنده : زهرا توکلی چهارشنبه 1 بهمن 1393 01:15 ق.ظ  •    ارسال شده در: مطالب و آزمونهای کلاس ششم مطالب درسی و آزمونهای کلاس پنجم

بخوانیم و بنویسیم

نمونه سوال های امتحانی

بنویسیم پنجم-دی ماه مدرسه سلمان زنگیان

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

تاریخ

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ- ویژه ی دی ماه

نمونه سؤال امتحانی درس تاریخ+ پاسخ

جغرافیا

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا- ویژه ی دی ماه

ریاضی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان ریاضی پنجم ابتدایی دبستان سلمان زنگیان

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی- ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

ریاضی پنجم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان دی93


علوم

نمونه سوال های امتحانی

امتحان علوم پنجم دبستان دی ماه 93

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

علوم اجتماعی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان جغرافی پنجم-دی ماه 93

مدنی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ و مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سؤال امتحانی درس مدنی + پاسخ

هدیه های آسمان

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهریاضی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه بهمن ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان ریاضی ششم فصل 3 و 4 مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان ریاضی دبستان خیرآباداردستان-دی ماه 93

آزمون توصیفی ریاضی ششم دی ماه کرج

ریاضی ششم دبستان قائم آل محمد عشایری سیرجان-خرداد92

امتحان ریاضی ششم مدرسه نرجس شاهرود دیماه91

علوم

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93

امتحان علوم مدرسه بعثت اندیمشک-دی ماه 93

امتحان علوم ششم دبستان

علوم تجربی6دبستان قائم آل محمد سیرجان-خرداد92

امتحان علوم ششم مدرسه نرجس شاهرود دی 91

فارسی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان فارسی و نگارش ششم مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان مهارت های نوشتاری ششم -زاگرس-روانسر

مطالعات اجتماعی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان مطالعات اجتماعی 6 دبستان ابوذر روانسر- دی ماه

امتحان مطالعات ششم مدرسه نرجس شاهرود دی 91

هدیه های آسمان

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمان–خرداد 92

نمونه سؤال امتحانی درس هدیه‌های آسمان + پاسخ

ادبیات

سوال ارسالی دبیران

امتحان نگارش ششم مدرسه نرجس شاهرود دی91

آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 بهمن 1393 01:17 ق.ظ

چهارشنبه 1 بهمن 1393 05:31 ب.ظ
──────────────▒███░───░████████▒
───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████
──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░
─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██
─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████
─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███
─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██
───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███
────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███
──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████
─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████
────────────███▒▒██████████
──────────────████▓──█▓█
────────────────────████
────────────────────█░█─────█████████
────────────────────█▓█───█████████████
──░█████████───────████──██▓███▒▓████
─█████████████─────█░███████░██████
───████░▒███▒██────█▓██████████
─────█████▓▒█████─████
─────────██████████▓█
──────────────────█▓█────████▒█▓▒█
─────────────────█▓██──█████████████
─────────────────█▓█──██▒████░█████
────────────────██████████▒██████
────────────────█▓███████████
───────────────████
───────────────█▒█
───────────────███
سلام عزیزم آپم
دوست داشتی بیــــــــــــــــــــــــا
زهرا توکلی
سلام وشب بخیر. وبلاگتون باز نشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.